Escolha o departamento abaixo para abrir um ticket.


 پشتیبانی عمومی

در صورتیکه سوال شما به هیچ یک از بخشهای دیگر مربوط نمیشود سوال خود را در این بخش مطرح کنید

 بخش مالی

پاسخ به سوالات مربوط به فاکتورها ، سفارشات و قیمتها و تخفیفها

 دپارتمان SSL

پاسخگوئی مربوط به گواهینامه های دیجیتال(صدور، خرید و تمدید)

 دپارتمان دامنه

پاسخگوئی به سوالات مربوط به دامنه ها